A DÖK szervezeti és működési szabályzata

1. A diákönkormányzat működési és tevékenységi területe
Óbudai Nagy László Általános Iskola Váradi utcai telephely
1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

2. A diákönkormányzat felépítése
A diákok érdekeik képviseletére diákönkormányzatot működtetnek, melyet az osztályok választott küldöttei alkotnak a 2-8. évfolyamon (2-3 fő osztályonként).

A diákönkormányzat demokratikus szervezet, azonos jogokkal és kötelességekkel rendelkező tagok alkotják. A delegáltak választására jogosult minden, az Óbudai Nagy László Általános Iskolával tanulói jogviszonyban álló, szavazóképes, az 2-8. évfolyamon tanuló diák.

A diákönkormányzatban résztvevők az operatív, szervezési feladatok ellátására vezetőséget választanak.
A vezetőség tagjai: elnök, elnökhelyettes, évfolyamvezetők.

Az osztályok delegáltjai a kulturális, jogi, környezetvédelmi, sport, és programszervező bizottságokban végzik munkájukat.

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért tanárok segítik. A diákszervezetet támogató tanárokat a diákönkormányzat feljogosítja arra, hogy képviseletében eljárjanak.

A diákképviselő megbízása megszűnik, ha a képviselő tanulói jogviszonya megszűnik, ha a képviselőségről írásban lemond, ha a következő tanévben az osztálya nem választja újra, ha választói visszahívják (50%+1 fő szavazattal).
A megüresedett helyre az a közösség jogosult tagot delegálni, amely képviselőjének a megbízatása megszűnt.

A diákönkormányzat ülése nyilvános, meghívást kaphatnak rá: az igazgató, illetve azok a tanárok és tanulók, akik az adott napirendi ügyben érdekeltek.

3. A diákönkormányzat működése
A diákönkormányzat hetente ülésezik, az éves munkatervben meghatározott napon, időben és helyen.

A diákönkormányzatot össze kell hívni az iskola igazgatójának, a nevelőtestület legalább felének, a diákönkormányzat vezetőjének, tagjainak, a támogató pedagógusnak, az iskola tanulóinak legalább felének indítványára. A rendkívüli ülés iránti igényt a támogató pedagógus felé kell benyújtani. Az ülést az indítvány kézhezvételétől számított két héten belül meg kell tartani.

A diákönkormányzat üléseit a támogató tanár segítségével az elnök vezeti. Távollétében az elnökhelyettes látja el a feladatot.

A diákönkormányzat határozatképes, ha ülésein a delegált képviselők több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A szavazás kézfeltartással történik, kivéve bizalmatlansági indítvány, alapszabály módosítás illetve vezetőségválasztás esetén, ekkor a szavazás titkos. A javaslatok elfogadásához a képviselők 50%-a+1 fő egyöntetű szavazata szükséges.

A diákönkormányzat köteles döntéseit, határozatait nyilvánosságra hozni. A delegált képviselők kötelesek delegálóikat minden ülés után a legközelebbi osztályfőnöki órán tájékoztatni.

A diákönkormányzat működési feltételeiről az igazgató köteles gondoskodni. Ezeket a diákönkormányzat térítésmentesen használhatja.

 

4. A vezetőség működése
A vezetőség a diákönkormányzat által választott felső tagozatos tanulókból szerveződik.

Feladata a diákönkormányzat üléseinek előkészítése, az éves munkaterv kidolgozása, programszervezési feladatok felügyelete, döntési, véleményezési jogosultságok érvényesítésének előkészítése, lebonyolítása.

A diákönkormányzatot támogató pedagógus akadályoztatása esetén az elnök képviseli a diákszervezetet.

A vezetőség szükség szerint ülésezik.

 

5. A diákönkormányzat jogkörei
Képviseleti jog
A diákönkormányzat tagjai az osztályok választott képviselőiként jogaikat átruházott jogként gyakorolják, és a diákönkormányzat ülésein delegálóik véleményeit képviselik.
Az iskolát minden iskolán kívüli diákfórumon az elnök, vagy megbízottja képviseli.

Döntési jogkör
A diákszervezet a nevelőtestület véleménye alapján dönt saját közösségi élete tervezéséről, szervezéséről, tisztségviselői megválasztásáról.
A nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működéséről, hatáskörei gyakorlásáról, a tanévben egy tanítási nap felhasználásáról.

Véleményezési jog
Javaslattal élhet az általános iskolai tanulókat érintő valamennyi kérdésben, kiemelten a tanórán kívüli tevékenységek és a Házirend szabályainak meghatározásában.

Egyetértési jog
Egyetértési joga van az iskolai diákönkormányzatnak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a tanulókra vonatkozó részeiben. Ezáltal részt vállal az iskola nevelési céljainak a megvalósításában:
– a tanulói jogok és kötelességek érvényre juttatásával hozzájárul a tanulók önmegvalósításához,
– a diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételével, a jogok gyakorlásának tanításával segít felkészülni az állampolgári szerepre,
– a tanuláshoz való pozitív hozzáállás erősítésével hozzájárul a tanulás iránti igény kialakításához,
– pozitív viselkedési módokat közvetít társai felé,
– kulturális, sport és környezetvédelmi programok szervezésével hagyományt ápol, és új hagyományokat épít ki,
– kapcsolatokat teremt versenyek, közös programok révén más iskolák tanulóival.

A diákönkormányzat tagjai tanácskozási és szavazati joggal is rendelkeznek.

Aláírási jog illeti meg az elnököt, távollétében pedig az elnökhelyettest.
6. A diákönkormányzati képviselők kötelezettségei:
– a diákönkormányzat valamennyi ülésén megjelenni, vagy akadályoztatás esetén helyettesről gondoskodni (ötnél több hiányzás esetén a vezetőség dönthet a képviselő kizárásáról és az azonos osztály másik tanulójának delegálásáról),

– a diákönkormányzati üléseken elhangzottakról a választókat tájékoztatni,

– javaslataival, ötleteivel, aktív munkájával elősegíteni az iskolai élet színesítését,

– ismerni és alkalmazni az iskola életének tanulókra vonatkozó dokumentumait,

– magatartásával, közösségért végzett munkájával bizonyítani a saját osztályközössége előtt a választásával megelőlegezett bizalmat.

 

7. Diákközgyűlés
Az iskola tanulóinak tájékozódó és tájékoztató fóruma az évente megrendezésre kerülő diákközgyűlés. A közgyűlést a diákönkormányzat vezetője és az igazgató közösen kezdeményezi.

A közgyűlés témái:
– beszámoló az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről,
– a tanulók kérdései a diákönkormányzathoz, a vezetőséghez, az iskolavezetéshez.

A közgyűlés napirendi pontjait 15 nappal az ülés előtt nyilvánosságra kell hozni.

A diákközgyűlés nyilvános, minden érdeklődő tanuló és pedagógus részt vehet rajta.

 

8. Záró rendelkezések

A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata minden tanév szeptemberében felülvizsgálatra kerül.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a diákönkormányzat elfogadta.
Budapest, 2015. 09. 15.

diákönkormányzat vezetője

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület jóváhagyta.
Budapest, 2011. 09. 15.

osztályfőnöki munkaközösség vezetője