Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Váradi utcai telephelye

 

Az Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1977 óta működik Budapest III. kerületében, a Vörösvári és a Bécsi út közötti lakótelepen.

A 2010-2011-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben két tanítási nyelvű első osztályt indítottunk a Bilingual Két Nyelvű Oktatási Nonprofit Kft. által működtetett program alapján, ahol a közvetítő nyelv az angol. 2011 szeptemberétől kéttannyelvű első osztály indítása is megtörtént, ahol az angol mellett három tantárgy oktatása célnyelven folyik. Tantestületünk folyamatosan bővül idegennyelvi külföldi tanárokkal.

Iskolánk 1990–től vezette be a művészeti tantárgyak képzését (rajz, kézműves technikák, ének–zene) együttműködve a kerületi Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskolával. Ennek alapján a diákjainknak lehetőségük nyílik a művészeti iskolai bizonyítvány megszerzésére is. A délelőtti tanórák után ezek a gyerekek délutáni műhelygyakorlatokon, illetve szolfézs–, zene– és hangszeres órákon vesznek részt. A kerületben egyedülálló módon fazekas képzést is folytatunk szakoktató segítségével.

Tanáraink fontos feladatuknak tartják, hogy az intézményünk – eddigi hagyományaihoz híven – képviseltesse magát a különféle kerületi, fővárosi rendezvényeken, és ilyen – a tanulók számára szervezett kerületi és területi szintű – megmozdulások szervezésében, lebonyolításában maga is részt vegyen.

Az olvasás–írás tanítása szótagoló módszer szerint történik. Tanórákon és a szabadidős tevékenységek során gyakran alkalmazzák tanáraink a modern pedagógiai módszereket. Informatikát harmadik évfolyamtól órarendbe építetten oktatunk. 7–8. évfolyam végére egyre több diákunk rendelkezik sikeres ECDL Start vizsgával. Egyre nagyobb teret kap tevékenységünkben a digitális kompetencia erősítése. Matematika órákon és szabadidős tevékenységek során a More to Math, a Wedo 2.0 LEGO készletek és padlórobotok segítségével megismerkedhetnek a gyerekek a robotika és programozás alapjaival. Számos oktatást segítő applikációt alkalmazunk, többek között a Geo Gebra interaktív platformot is. Munkánkat iskolai logopédus, iskolapszichológus, fejlesztő pedagógusok, és pedagógiai asszisztensek segítik.

A tehetséges diákok részére különféle képességfejlesztő csoportok működnek, a felzárkózásra a korrepetálások biztosítanak lehetőséget. Kiemelt feladat a differenciálás, az életkori sajátosságok figyelembe vételével az egyéni foglalkoztatás. A szakkörök célja a tehetségek kibontakoztatása. Külön szaktanári felkészítést kaphatnak azok a tanulók, akik különböző szintű (kerületi, fővárosi, országos, nemzetközi) tanulmányi, művészeti és sport versenyen indulnak. Iskolánk minden tanévben jegyzi díszpolgárait, nyolcadik évfolyamon pedig Nagy László díjasait.

Az épületben két tornaterem áll rendelkezésre, hogy a mindennapos testmozgás kulturált körülmények között valósulhasson meg. Az iskolánkhoz tartozik egy sportudvar is nagyméretű műfüves focipályával. Komoly kapcsolatot építettünk ki az OKSI, a VASAS és a KASZÁSOK Sportegyesületekkel, utánpótlást nevelünk. Délutánonként a gyerekek számára változatos sportolási lehetőségeket biztosítunk. Szakosztályaink a röplabda, szivacskézilabda, kosárlabda, floorball. Szervezzük a diákolimpián való részvételt, és biztosítjuk a tanulók felkészítését. Órarendbe építetten a vállalkozó osztályok sakk oktatásban részesülnek. A kerület alkalmazásában álló gyógytestnevelő tanár hetente itt fogadja a gyógytestnevelésre beutalt gyermekeket.

A diákönkormányzat aktívan vesz részt iskolánk életében. Hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézményünk jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának, tanárnak, tanulónak egyaránt joga és kötelessége.

Az 1–8. évfolyamon az egész napos ellátást igény szerint napközis csoportokban biztosítjuk. A napköziotthon egyben a szabadidő hasznos eltöltésének színtere is. Színház, mozi, Állatkert, múzeumlátogatások, sport, kézműves és kulturális foglalkozások, játék, pénteki kirándulások színesítik a tanulást.

Tanáraink gazdag és változatos tanórán kívüli programokat szerveznek az idejáró gyermekeknek. Ilyenek az évente megrendezésre kerülő versenyek, vetélkedők, a Nagy László nap, a szülői kulturális bemutató, az idegen nyelvi délutánok, mint a Halloween, a családi nap, osztálykirándulások, erdei iskolák. Néphagyományok, népszokások ápolásaként tanórai és szabadidős tevékenységek keretében adventi készülődést, vásárt, osztály–és iskolai karácsonyt, farsangi bált rendezünk. Nyaranta számos tábor közül választhatnak a szülők és a gyerekek.

Az iskolánk nagy gondot fordít a környezeti nevelésre, a megfelelő környezeti kultúra kialakítására szelektív hulladékgyűjtéssel, ÖKO programokkal. Már az alsó tagozattól kezdődően kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést. Nagy segítségünkre van ebben az iskola doktornője és védőnője.

Azért dolgozunk, hogy az iskolába járó gyerekek az évek során kapjanak értékálló tudást, alapműveltséget az anyanyelv, az idegen nyelv, a társadalom– és természettudományok, a művészet, a sport és az informatika területén. Ezek a készségek, jártasságok, bővíthető ismeretek tegyék képessé őket arra, hogy a következő iskolafokon megállják a helyüket. Ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat, vegyenek részt az intézményünk színes, sokoldalú életében, fejlődjön önismeretük. Olyan humán értékeket sajátítsanak el, mint becsület, tisztesség, egymás és a munka tisztelete, hazaszeretet, magyarságtudat. Ismerjék a kulturált viselkedéshez, a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat.