Bemutató az Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Váradi utcai telephelyéről

Az Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1977 óta mûködik Budapest III. kerületében, a Vörösvári és a Bécsi út közötti lakótelepen.

A 2010-2011-es tanévtõl kezdõdõen felmenõ rendszerben két tanítási nyelvû elsõ osztályt indítottunk a Szõlõtõ Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft. által működtetett, jelenlegi nevén Bilingual program alapján, ahol a közvetítõ nyelv az angol. 2011 szeptemberétől kéttannyelvû elsõ osztály indítása is megtörtént. Mindkét osztálytípusunk már felső tagozatos.

Iskolánk 1990–tõl felmenõ rendszerben vezette be a mûvészeti tantárgyak képzését (rajz, kézmûves technikák, ének–zene) együttmûködve a kerületi Aelia Sabina Zene és Mûvészeti Iskolával. Ennek alapján a diákjainknak lehetõségük nyílik a mûvészeti iskolai bizonyítvány megszerzésére is. A délelõtti tanórák után ezek a gyerekek délutáni mûhelygyakorlatokon, illetve szolfézs–, zene– és hangszeres órákon vesznek részt. A kerületben egyedülálló módon fazekas képzést is folytatunk szakoktató segítségével.

Tanáraink fontos feladatuknak tartják, hogy az intézményünk – eddigi hagyományaihoz híven – képviseltesse magát a különféle kerületi, fõvárosi rendezvényeken, és ilyen – a tanulók számára szervezett kerületi szintû – megmozdulások szervezésében, lebonyolításában maga is részt vegyen.

Informatikát harmadik évfolyamtól órarendbe építetten oktatunk. 7–8. évfolyam végére egyre több diákunk rendelkezik ECDL Start vizsgával.

Az olvasás–írás tanítása szótagoló módszer szerint történik. Tanórákon és a szabadidõs tevékenységek során gyakran alkalmazzák tanáraink a modern pedagógiai módszereket. Munkánkat iskolai logopédus, iskolapszichológus, fejlesztõ pedagógusok, gyermekvédelmi felelõs, és pedagógiai asszisztensek segítik.

A tehetséges diákok részére különféle képességfejlesztõ szakkörök mûködnek, a felzárkózásra a korrepetálások biztosítanak lehetõséget. Kiemelt feladat a differenciálás, az életkori sajátosságok figyelembe vételével az egyéni foglalkoztatás. A szakkörök célja a tehetségek kibontakoztatása. Külön szaktanári felkészítést kaphatnak azok a tanulók, akik különbözõ szintû (kerületi, fõvárosi, országos, nemzetközi) tanulmányi, mûvészeti és sport versenyen indulnak. Iskolánk minden tanévben jegyzi díszpolgárait.

Az épületben két tornaterem áll rendelkezésre, hogy az egészséges testmozgás kulturált körülmények között valósulhasson meg. Az iskolánkhoz tartozik egy sportudvar is nagyméretû mûfüves focipályával. A III. kerületi TUE sportegyesülettel együttmûködve órarendhez építetten labdarúgó utánpótlást nevelünk.

Délutánonként a gyerekek számára változatos sportolási lehetõségeket biztosítunk. Szakosztályaink a labdarúgás, röplabda, szivacskézilabda, kosárlabda, floorball, úszás, korcsolya, sakk, go. Szervezzük a diákolimpián való részvételt, és biztosítjuk a tanulók felkészítését. A kerület alkalmazásában álló gyógytestnevelõ tanár hetente itt fogadja a gyógytestnevelésre beutalt gyermekeket.

A diákönkormányzat aktívan vesz részt iskolánk életében. Hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bõvítése, valamint az intézményünk jó hírnevének megõrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának, tanárnak, tanulónak egyaránt joga és kötelessége.

Az 1–6. évfolyamon az egész napos ellátás napközis csoportokban biztosítjuk. A napköziotthon egyben a szabadidõ hasznos eltöltésének színtere is. Színház, mozi, Állatkert, múzeumlátogatások, sport, kézmûves és kultúrális foglalkozások, játéktanulás, pénteki kirándulások színesítik a tanulást.

Tanáraink gazdag és változatos tanórán kívüli programokat szerveznek az idejáró gyermekeknek. Ilyenek az évente megrendezésre kerülõ versenyek, vetélkedõk, az Nagy László napok, a szülõi kulturális bemutató, az idegen nyelvi délutánok mint a Halloween, a családi nap, osztálykirándulások, erdei iskolák. Néphagyományok, népszokások ápolásaként tanórai és szabadidõs tevékenységek keretében szüreti bált, adventi készülõdést, Luca napi vásárt, osztály–és iskolai karácsonyt, farsangi bált rendezünk. Nyaranta számos tábor közül választhatnak a szülők és a gyerekek.

Az iskolánk nagy gondot fordít a környezeti nevelésre, a megfelelõ környezeti kultúra kialakítására. Már az alsó tagozattól kezdõdõen kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést. Nagy segítségünkre van ebben az iskola doktornõje és védõnõje.

Azért dolgozunk, hogy az iskolába járó gyerekek az évek során kapjanak értékálló tudást, alapmûveltséget az anyanyelv, az idegen nyelv, a társadalom– és természettudományok, a mûvészet, a sport és az informatika területén. Ezek a készségek, jártasságok, bõvíthetõ ismeretek tegyék képessé őket arra, hogy a következõ iskolafokon megállják a helyüket. Ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat, vegyenek részt az intézményünk színes, sokoldalú életében, fejlõdjön önismeretük. Olyan humán értékeket sajátítsanak el, mint becsület, tisztesség, egymás és a munka tisztelete, hazaszeretet, magyarságtudat. Ismerjék a kulturált viselkedéshez, a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat.